• آرمان ما آزادی قدس است

    آرمان ما آزادی قدس است

    ۱۳ آبان امسال، مثل سال‌های گذشته، دانش‌آموزان شهرستان رودبار جنوب به میدان آمدند تا راه بگویند، همچنان پایبند انقلاب هستند و آرمانشان آزادی قدس است.

رودبارجنوب

اقتصادی