• خنثی سازی فتنه با حضور مردم

    خنثی سازی فتنه با حضور مردم

    دشمن در جنگ ترکیبی همه توان خود را به کار گرفت تا با تحریک اراذل و اوباش به خیال خام خودش نظام را ساقط کند، اما باز هم این مردم بودند با حضور خود در صحنه نقشه‌های شوم دشمن را خنثی کردند.

رودبارجنوب

اقتصادی